- Det offentlige handler for 600 milliarder i året, og man bør bruke forbrukermakten på en smart måte, som tar markedet i en grønn retning, sier Sigrid. 

Grønne innkjøp er ifølge miljødirektoratet ett av de fremste tiltakene kommunene har for å redusere klimagassutslipp. For dette prosjektet er hovedmålene å redusere det direkte klimafotavtrykket fra kommunens innkjøp, i tillegg til å påvirke markedet til gjennom å etterspørre klimavennlige løsninger.  

- Dette gjør vi ved å etterspørre miljømerkede produkter, redusere utslipp fra transport i anskaffelser, kjøpe brukt eller produkter av resirkulert materiale. Et annet eksempel kan være å etterspørre elektriske anleggsmaskiner, eller premiere leverandører som kan levere nye, grønne løsninger.   

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring lanserte høsten 2021 «Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og innovasjon».  

Her løftes de viktigste kategoriene for klimavennlige innkjøp. Disse er transport, bygg og anlegg, mat og måltidstjenester, plastprodukter, IKT/elektriske og elektroniske produkter, batterier, møbler og tekstiler. DFØs prioriteringer setter i stor grad rammene for hvilke innkjøp Sigrid jobber med.  

- En stor del av arbeidsoppgavene mine er å jobbe med den nye anskaffelsesstrategien. I tillegg skal jeg utarbeide en «verktøykasse for klimavennlige anskaffelser» slik at dette arbeidet blir standardisert, og kan fortsette også etter at min prosjektperiode er over.