Smartby

Smart Bodø

Smart Bodø

«Nye smarte Bodø» handler om utviklingen av hele byen vår, her og nå – og for framtiden.

Bodø har ambisjoner om å bli en framtidsby i verdensklasse. Det klarer vi kun ved å stå sammen, løfte i lag og samarbeide med omverden. Sammen skaper vi «nye Smarte Bodø».

smart

Hva er en smart by?
Det engelske ordet «smart», som de siste årene i økende grad er blitt brukt som forstavelse i blant annet en rekke produkter, kan bety intelligent og oppvakt, men også moderne, stilig og rask. Smarttelefoner, smart-tv-er og smartnøkler har allerede funnet veien inn i mange hjem, også i Bodø.
Men hva menes egentlig med en smart by?

Vi definerer en smart by som en by eller et lokalsamfunn som tar utgangspunkt i innbyggernes behov, og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

Hvorfor skal Bodø være en smart by?
Idéen om Smart Bodø hadde sitt utspring i arbeidet med Ny by - Ny flyplass - prosjektet, men det er ingen grunn til å vente med realiseringen av flyplassprosjektet før man blir en smart by. Når vi snakker om nye smarte Bodø snakker vi om hele byen og her og nå, ikke bare knyttet til et framtidsscenario.

80 % av alle CO2-utslippene produseres i byene, og sannsynligvis opptil 70 % av verdens befolkning vil bo i byer innen 2050. Derfor skal vi jobbe med spørsmålene: Hvordan skal framtidens Bodø se ut?  Og hvordan kan små og store byer rundt om i verden bli en del av løsningen på fremtidens problemer?

Våre nettverk
Bodø er aktiv deltager i det nasjonale nettverket Smartbyene, et nettverk av og for kommuner i Norge som ønsker å bli smartere -sammen. I felleskap har disse kommunene og DOGA utarbeidet det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer. De åtte prinsippene i dette veikartet skal medvirke til at Norge, og også Bodø, oppnår FNs bærekraftsmål.  I sum beskriver bærekraftsmålene konkrete behov som åpner opp for innovasjon og nye globale markedsmuligheter. Smarte løsninger i by- og samfunnsutviklingen kan bidra til å realisere flere av bærekraftsmålene.

Ambisjonen er at veikartet skal inspirere til en målrettet innsats og samarbeid som gjør at vi i Norge kan komme med viktige bidrag og fremme en utvikling som imøtekommer innbyggernes behov i dag uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner.

veikart

 

Vi er og deltager i det Nasjonale bærekraftsløftet  som er et nasjonalt dugnadsprosjekt for alle som ønsker å delta i arbeidet med implementering av bærekraftsmålene i Norge. Her deltar både kommuner, fylkeskommuner, akademia og andre organisasjoner. Formålet er å hjelpe norske kommuner til en bærekraftig omstilling. Det betyr at nettverket skal hjelpe norske kommuner med få på plass viktige forutsetninger som gjør at utviklingen for å nå FNs bærekraftsmål går raskere, og at kommunene gjennom samarbeid og ressursmobilisering når målene ved å bruke kunnskap, løsninger og ressurser som finnes lokalt.

Bærekraftløftet samarbeider med flere FN-organisasjoner, og resultater fra arbeidet i nettverket og Bærekraftsløftet deles jevnlig med medlemslandene i FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) for å synliggjøre norske kompetansemiljøer og løsninger internasjonalt. Dette er viktig for at kunnskap og løsninger utviklet i Norge blir tatt i bruk og bidrar til det globale bærekraftsarbeidet. Nettverket jobber også tett opp mot FNs nettverk for smarte og bærekraftige byerUnited for Smart and Sustainable Cities (U4SSC). Som Bodø også er et medlem av.

Kontaktpersoner

  • Marianne Bahr Simonsen

    Prosjektleder Smart by
    Se e-post