Ny by - Ny flyplass
 

Prosjektsjef Ny by - Ny flyplass
Irene Mathilde Skiri
995 11 789
irene.mathilde.skiri@bodo.kommune.no

Prosjektleder FoUI og Næringsutvikling
Eirik Lerum Vigerust
917 38 102
eirik.Lerum.Vigerust@bodo.kommune.no

Prosjektleder arealplan ny bydel/kommunedelplan
Kristoffer Larsen Seivåg
924 16 461
kristoffer.larsen.seivag@bodo.kommune.no

Miljøkoordinator
Ingrid Agathe Bay-Larsen
412 49 314
ingrid.agathe.bay-larsen@bodo.kommune.no

Klimarådgiver
Sigrid Vigdisdatter Berg
907 35 283
sigrid.vigdisdatter.berg@bodo.kommune.no

Eiendomsutvikler
Hans Lien
455 13 191
hans.lien@bodo.kommune.no

Kommunikasjonsrådgiver
Aleksander Ramberg
957 79 546
aleksander.ramberg@bodo.kommune.no
 

Smart Bodø

Prosjektleder Smart by
Marianne Bahr Simonsen
934 50 021
mbs@bodo.kommune.no
 

Invest in Bodø

Prosjektleder Invest in Bodø
Karoline Nilssen
484 98 720
karoline.nilssen@bodo.kommune.no