Visit Bodø har siden 2019 jobbet med et prosjekt som dreier om bærekraftig reisemål. Dette inngår i en merkeordning initiert av Innovasjon Norge og fører til at man som reisemål kan oppnå merket som bærekraftig reisemål. Dette er et statusmerke som viser at reisemålet tar bærekraft på alvor, og at man ønsker å jobbe for en bærekraftig samfunnsutvikling. Prosjektet

Prosjektet ble avsluttet nå i september med at Bodø oppnådde merket, og er nå er i det gode selskap blant rundt 30 andre reisemål i Norge. Dette anses som et stort konkurransefortrinn i en verden med stadig større fokus på bærekraftig utvikling.

Dette merket gir en status på hvor reisemålet står pr i dag, og det har vært jobbet intenst med de 144 indikatorene som skulle besvares. Det er mange både i kommunen og andre offentlige og private instanser som har bidratt med å svare opp kravene, og vi sitter nå på en god dokumentasjon vi kan bygge videre på. For å opprettholde status som bærekraftig reisemål må man i løpet av en tre-års periode bevise at man som reisemål har utviklet seg og evnet å forbedre seg.

Den videre jobben skal nå gjøres i et enda tettere samarbeid med Bodø kommune. Kommunen har allokert midler til en tre-årig prosjektstilling på bærekraftig reisemålsutvikling, og stillingen er besatt av Carina Dreyer Salater. Carina vil være prosjektleder, og kommer til å ha sitt daglige virke i Visit Bodø. Hun kommer også til å ha dager hvor hun sitter på rådhuset.

Stillingen er også fordelt på ulike fagpersoner i Visit Bodø, så det er flere som kommer til være involvert i prosjektet. For Bodø kommunes del kommer også flere fagpersoner til å bli involvert etterhvert som prosjektet utvikles nærmere. Frem til nyttår foregår det en planleggingsfase for å avklare hvordan man konkret skal gripe an dette arbeidet. Fokusområder i prosjektet vil være arrangementsbyen Bodø, Destinasjonsledelse og bærekraft i praksis frem mot remerking i 2025. Dette prosjektet vil være svært viktig for å koble reiselivet tettere opp mot utviklingsarbeid i kommunen.

Det er også et uttalt fokusområde ut fra verdiskapningsstudiet fra Menon fra 2020 hvor reiseliv ble nevnt som en av tre satsingsområder for Bodø kommune. Vi ser frem til bedre kommunikasjon og samhandling mellom aktørene gjennom felles møteplasser, involvering og økt forståelse for hverandres oppdrag