Hva er egentlig greia?

Minkens er opprinnelig fra Nord-Amerika, men ble hentet til Norge rundt 1920 for pelsoppdrett. Minken er altså en fremmed, skadelig art i Europa. Etter å ha blitt sluppet ut, og rømt, har minken etablert seg i alle deler av fastlandet. Minken har stor negativ effekt på den norske naturen, og har ført til at bestanden av flere arter går ned. Sjøfugl som hekker på bakken er spesielt truet av mink, det samme er ørreten.

Vannområdekoordinator i Salten Linnea Richter ser at minken utgjør en trussel for ørreten også lokalt.

- Det gjelder spesielt i de små gytebekkene, der sjøørret om høsten vandrer opp for gyte. Ved høy vannstand vandrer de opp, og når vannstanden går ned blir ørreten et lett bytte for minken. Hvis ørreten blir tatt av minken før den har lagt eggene sine, mister vi ikke bare den ene fisken, men også de som skulle ha kommet etterpå, sier Richter.

Skogbrukssjef Thor Arne Nesje jobber med problematikken knyttet til sjøfugl.

- Årets fugletelling viser en fortsatt nedgående trend i våre bestander av sjøfugl. Vi har mange holmer og skjær der fuglene hekker, og det er disse som er spesielt sårbare for mink. Vi forvalter store områder. Det har vært mye mink-fangst på Landegode og Vågøya, men det har vært vanskeligere å fange minken på fastlandet, sier Nesje.


Hva er de største utfordringene med bekjempelse av mink?

- Myndighetene har begrensede ressurser til å bekjempe fremmede arter. Samtidig krever arbeidet tid og svært mye ressurser. Derfor er vi myndighetene avhengig av enkeltpersoner, grunneiere og frivillig sektor, sier Nesje. 

Vi er helt avhengig av å opprettholde dette arbeidet for at minken ikke skal kunne reetablere seg. Dersom vi ikke får dette til vil minken spre seg raskt og true de lokale artene.

Hvordan kan vi jobbe for å få bort minken?

Bodø kommune har et godt samarbeid med Statens naturoppsyn, og frivillige som har bidratt til minkfangst i en årrekke. Bodø kommune har kjøpt inn 40 minkfeller som er leid ut til lag, skoler og enkeltpersoner. Bodø kommune sørger for opplæring, oppfølging og evaluering for bruk av fellene.

- Det er ikke mulig å løse problemet med å bare arbeide lokalt fordi arten finnes langs hele kysten. En av våre ambisjoner er også å se på overføringsverdien til andre kommuner, sier Nesje.

Vil du bidra i den viktige kampen mot mink?

Her finner dere informasjon om Bodø kommunes arbeid mot fremmede arter, og mink, og tiltak knyttet til handlingsplan naturmangfold.

Meld også gjerne i fra til Bodø kommune hvis du finner mink!