FNs rapport, World population Ageing 2019, beskriver at vi står ovenfor en stor global samfunnsutfordring knyttet til en økende eldrebefolkning og en synkende andel yrkesaktive.

Tilgang på personell med nødvendig kompetanse er en utfordring. Ved 2028 stipuleres det ved kommunen behov for 375 nye årsverk til helse- og omsorgsavdelingen. Det er behov for nok og riktig kompetanse, vi ser det i framtiden vil handle om rett kompetanse, til rett tid og til riktig aktivitet for å sikre trygge, gode og forsvarlige tjenester.

I Nyby festivalen ønsker vi ved Optimal bruk av kompetanse å presentere et påbegynt prosjekt der vi utforsker strategier for å optimalisere måten vi jobber- og anvender faglig kompetanse på.

Vi ønsker å finne svar på hva som skal til for å beholde og rekruttere viktig helsepersonell. Prosjektet skal bidra til et mer attraktivt og fagrettet arbeidsmiljø. Dette vil føre til at innbyggere ved Bodø kommune, også i framtiden, kan høste gode og trygge tjenester til alle borgere som har behov for kommunal helsehjelp.