«Å BYGGE EN BY» - FRA FRUSTRASJON TIL KREATIV OPTIMISME!

Onsdag 17/8 20:30 - 21:30, Bærekraftscenen

I 2012 ble det vedtatt at kampflybasen i Bodø skulle legges ned, og byen mistet 1000 arbeidsplasser med tilhørende familier. Vi opplevde en stor motstand knyttet til denne avgjørelsen, som også fikk store ringvirkninger for byen. Men den nedlagte flystasjonen på 3000 dekar skal nå bli vår nye bydel.

Vi skal fortelle om denne reisen – der også byens identitet vil endres etter 70 år med lyden av jagerfly. Vi skal ta vare på historien og vi skal bygge fremtiden. I denne transformasjonen står også kultur og kulturbygging sentralt – Derfor står Bodø kommune ved Ny by - ny flyplass prosjektet og Europeisk Kulturhovedstad 2024 sammen på scenen.

HØNA OG EGGET: HVORDAN STYRER VI MOT UTSLIPPSFRIE ANLEGGSPLASSER?

Torsdag 18/8 2022 10:00 - 12:00, No9 CC Café

Anleggsvirksomhet står for 15% av de norske utslippene. Flere byer og kommuner har ambisjoner om å få disse ned til null, med mål om å få egen virksomhet utslippsfri innen 2025. Hvordan går det egentlig med målene?

Vi tar pulsen på Storbyerklæringen for en utslippsfri anleggsvirksomhet. Her får vi høre om veien fra pilotprosjekter til produksjon, og hva storbyene gjør for å fremskynde det grønne skiftet i anleggsbransjen. Maskinleverandører og entreprenører får også sagt sin mening: Er det egentlig bare et spørsmål om penger?

FRA MILITÆRFLYPLASS TIL NY BYDEL – HVORDAN KAN VI GJENBRUKE GAMMEL NATO-BETONG?

Torsdag 18/8 2022 12:00 - 14:00, No9 CC Café

Vi vet at gjenvinning og gjenbruk er bærekraftig, men hvordan kan vi gjøre det lønnsomt?

FoU-arbeid i Betongklyngen CIC og CIRCULUS har vi dokumentert at så mye som 30 % av gammel betong kan blandes inn i ny. Det rives en rekke bygg hvor ferdige elementer eller hulldekker kan kunne vært reklassifisert og brukt på nytt. Hvorfor gjør vi ikke det?

Betongklyngen CIC, CIRCULUS og Bodø kommune inviterer til en åpen debatt om hvordan gjenbruk og gjenvinning av betong kan føre til økt verdiskapning.

Hvordan skal vi gjøre ombruk og gjenbruk av betong lønnsomt?

Kan vi resirkulere en flyplass, og hvordan kan vi gjenbruke 70 % av betongmassene?

REGIONALE MOTORER FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING!

Torsdag 18/8 2022 14:00 - 16:00, No9 CC Café

Møt det nasjonale nettverket Smartbyene og hør eksempler på hvordan byer og kommuner i Norge kan være slike motorer i den bærekraftige omstillingen! 

For å skape robuste og bærekraftige samfunn og et konkurransedyktig næringsliv må vi ha evne til omstilling og å tenke nytt. Det krever felles innsats både fra aktører i næringsliv, forskningssektoren, myndigheter og innbyggere. Det er et kappløp i omstilling, i teknologiutvikling og i jobbskaping parallelt med at tiden begynner å renne ut om vi skal nå den globale 2030 agendaen.

Byer og lokalsamfunn er viktige for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling. De er nærmest befolkningen, bedriftene og organisasjonene. De har ansvar for store deler av den sosiale og fysiske infrastrukturen som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.  Norge skiller seg ut fra andre land ved at mange av oss er bosatt i mindre byer/tettsteder og spredtbodde strøk fordelt over et stort geografisk område.

SMÅ PENGER, STORE RESULTATER - GRØNN MOBILITET I REGIONBYENE

Tirsdag 16/8 2022 15:30 - 16:30, Bystyresalen, Arendal kultur- og rådhus

I 2021 kom endelig Regionbyene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyene Tønsberg/Sandefjord/Larvik inn i Nasjonal Transport med en ny type avtale for bærekraftig vekst. Resultatene begynner vi allerede å se. Sykkel, gange og kollektiv styrkes og det skal være nullvekst i personbiltrafikken.

Byene, med over 500.000 innbyggere, vokser og er motorer for bærekraftig vekst i sine regioner og distriktene rundt. Med relativt små midler kan de redusere andelen biltrafikk og øke den grønne mobiliteten. Klima- og miljømålene nås ikke kun ved å satse i de aller største byene. Vi må ha hele landet med fordi kø, kork og kaos gir dårlige kår både for klima, næringslivet og livskvaliteten til innbyggerne.

Skal vi lykkes må avtalen med staten og stortingets budsjettvedtak være forutsigbare og langsiktige. Så hvordan unngå at de små viktige tiltakene ikke drukner i debatten om de store nasjonale prosjektene? Hva kan vi lære av grepene som tas i Regionbyene og hva skal til for at politikerne sikrer forutsigbar grønn vekst også utenfor de aller største byene?

Vi inviterer til debatt om hvordan vi siker bærekraftig vekst i hele landet (blant annet gjennom tverretatlig samarbeid  på areal- og transportutvikling).