Bystyrets vedtak

 1. Bystyret vedtar fremforhandlede avtaler med Staten v/Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg og Avinor as om kjøp/overtakelse av byutviklingsområdet Hernes på ca. 2950 dekar.
   
 2. Bystyret godtar kjøpesum på samlet inntil ca. 1,485 mrd. kroner (oktober 2022-kroner). Kjøpesummen vil deretter indeksreguleres iht. føringer fra staten.
   
 3. Egenkapitaloppbygging skal foretas gjennom blant annet salg av eiendeler
   
 4. Bystyret ber kommunedirektør legge frem sak om Nordland fylkeskommunens deltakelse (eierandel) i Nye Bodø Eiendom AS.
   
 5. Bystyret ber kommunedirektør ivareta årlig oppbygging av nødvendig egenkapital i størrelsesorden 43 - 85 mill.kr. avhengig av indeks og Nordland fylkeskommunes eierandel i selskapet. Totalt behov for 665 mill. kr. frem til overtakelsestidspunktet.
   
 6. Bystyret ber kommunedirektør rapportere status i egenkapitaloppbygging i tertialrapporter.
   
 7. Bystyret gir ordfører fullmakt til godkjenning av endelige avtaler basert på premisser i denne saken.
   

Hva innebærer vedtaket i bystyret 7. desember?

Det betyr at bystyret har vedtatt å kjøpe nesten 3000 dekar – 3 millioner m2 – fra Avinor og Forsvarsbygg. Dette arealet ligger der dagens sivile lufthavn med terminal og rullebaner ligger, i tillegg til et større område ned mot sjøen mot Bodøsjøen.

Området skal overtas og betales når ny lufthavn står ferdig – noe som nå er estimert til slutten av 2029. Kjøpesummen er nærmere 1,5 mrd. kroner når avtalene nå signeres. Beløpet vil bli prisjustert frem til overtakelse. Blir prisstigningen mellom 2-3,5 % i årene fremover, vil kjøpesummen om 7 år bli mellom 1,7 og 1,9 mrd. kroner.

Det er opprettet et eiendomsselskap, som foreløpig har navnet Nye Bodø Eiendom as, som skal kjøpe, utvikle og selge eiendommen videre i takt med behov for utviklingsarealer i tiårene som kommer. Eiendomsselskapet eies i dag med 51 % av Bodø kommune og 49 % av Nordland fylkeskommune. Nordland fylkeskommune vil etter planen ta stilling til endelig deltakelse og eierandel i møte i fylkestinget tidlig i 2023.

Nye Bodø Eiendom AS skal finansiere kjøp av eiendommen med egenkapital fra eierne og låneopptak. Det er derfor ikke Bodø kommune som skal låne kjøpesummen.

Det er vurdert behov for ca. 650 mill. kroner i egenkapital. Hvis Bodø kommune har en eierandel på 51 %, betyr det at kommunen må skaffe 325 mill. kroner i egenkapital frem til 2029, ca. 40-45 mill. kroner i året.

Det er vedtatt at egenkapital skal skaffes gjennom salg av eiendeler, og det er besluttet en del konkrete eiendommer som skal selges. Per i dag har Bodø kommune skaffet ca. 70 mill. kroner til egenkapital gjennom salg av eiendom og allerede betalte forskudd til Avinor. 

Bodø mangler i dag næringsarealer og bynære utviklingsarealer dette kjøpet vil sikre næringsarealer for generasjoner fremover. Kjøp av Hernes er en investering som vil gi inntjening gjennom videresalg i tiårene fremover.