Hensikten med områderegulering av Hernesmyra og Ytterhernes er å konkretisere utbyggingsrammer og strukturer innenfor dette delområdet som en del avførste fase for byutviklingen på ny bydel Hernes.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til prosjektleder: Kristoffer L. Seivåg, kristoffer.seivag@bodo.kommune.no

Innspill til planforslaget sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eller Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø. Husk å oppgi saksnummer: 2022/5434.

Det avholdes folkemøte i Folkeforum på Rådhuset 17. november kl. 19:00.

Frist for å komme med innspill er 08.01.2023.

Bodø kommune prøver stadig ut nye metoder for å nå befolkning og næringsliv. Logg inn her for å følge planprosessen nærmere, og kom med dine innspill: https://bodo.smartbyene.no/processes

Politisk komité for plan og miljø har vedtatt planoppstart og høring av planprogram.

Denne områdereguleringen er neste planfase i videre arealplanlegging av Bodøs fremtidige byområder på Hernes. Etter vedtak om nedleggelse av Bodø hovedflystasjon og flytting av Bodø lufthavn er det utarbeidet en kommunedelplan (KDP) for Hernes (vedtatt 2022), og som avklarer hvordan området skal utvikles i et 50-100 års perspektiv.

Kommunedelplanen viser hvilke områder som er avsatt til fremtidig byutvikling, og hvilke som skal bli liggende uten større bygningstiltak. I tillegg definerer planen hovedstrukturene for mobilitet og blågrønne strukturer som skal etableres på Hernes.

Med bakgrunn i planens lange utbyggingshorisont og arealstørrelse, har kommunedelplanen delt byutviklingsområdet inn i delområder som videre skal planlegges gjennom områdereguleringer etter en gitt utbyggingsrekkefølge.

I menyen til høyre kan du lese områdereguleringen til både Hernesmyra og Ytterhernes.