Etter at den nye lufthavnen i Bodø åpner, starter arbeidet med å utvikle den splitter nye bydelen, som har fått navnet Hernes.  Her skal det utvikles en bydel med store klima- og miljøambisjoner. Endelig er vi klare for å vise hvordan vi har sett for oss hvordan denne utviklingen skal se ut.

For øyeblikket ligger et forslag for en ny arealplan av Hernes ute på høring. Hensikten med planen er å tilrettelegge for fremtidige bydeler på dagens flyplassområde for Bodøs videre vekst i et langt perspektiv. Utvikling av byområder fra «scratch» gir unike muligheter til å tenke nytt og ambisiøst. Den nye bydelen skal være pilot og bli en ledestjerne for hvordan vi skal utvikle byen vår i fremtiden.

Følg denne lenken for rask oppsummering av planen: https://arcg.is/i9TbO


Kommunens ambisjon er at byområdene i den nye bydelen skal planlegges og utvikles som nullutslippsområder, og bli en inspirasjon for hvordan vi kan bygge fremtidens byområder. Hvordan disse ambisjonene skal nås er forankret i planens overordnede miljøprogram. Her vises det til mål og forslag til tiltak innenfor energi, utslipp, massehåndtering, materialforvaltning, naturmangfold og klimatilpasning.

Dette er en 3D-modellering av hvordan Bodø kan se ut når Hernes er ferdig utbygd.

I den nye bydelen skal det tilrettelegges for nabolag som inneholder mange former for boliger, arbeidsplasser, handel, skole, parker, barnehage og sosiale møteplasser, og der mest mulig av de dagligdagse gjøremålene ligger i gangavstand til der man bor. Ved å knytte daglige gjøremål tettere sammen, ja, til og med i samme bygg, minker behovet for bil i hverdagen.

Det nasjonale nullvekstmålet for personbiltrafikk legges til grunn for de nye byområdene. Gjennom planens mobilitetsplan vises det til hvilke prinsipper som skal være førende for at flere skal forflytte seg ved å gå, sykle eller ta kollektiv i hverdagen. Dette betyr at vi må planlegge fremtidens byområder på en annen måte enn man tradisjonelt har gjort tidligere. Det er også viktig med gode forbindelser til eksisterende byområder slik at Hernes bydel ikke blir liggende avkoblet resten av byen.


I tillegg til å være sentrale områder for friluftsliv, uteopphold og naturmangfold, skal de blågrønne områdene brukes til å håndtere og lede overvannet på en god måte tilbake til sjøen. Mellom de blågrønne områdene er det foreslått korridorer som skal koble dem sammen, og samtidig skape grønne korridorer fra eksisterende byområder og gjennom bydelen. Dette vil gjøre det lettere å komme seg fra Vestbyen til Bodøsjøen.

Innenfor de store blågrønne områdene som foreslås, finner vi det meste av Forsvarets bygg, anlegg, hangarer, sheltere med mer som er bygd opp igjennom tiden, og som bærer med seg mye av Bodøs historie som hovedbase for kampfly. Planforslaget for Hernes tillater ingen nye bygg i disse områdene, men legger til rette for at bygg og anlegg kan gjenbrukes til andre formål, og samtidig som man tar vare på det tidligere kulturmiljøet.

Det nåværende terminalbygget og flyplasstårnet skal gjenbrukes og er en del av den nye arealplanen

Når ny lufthavn åpner, foreslår planen å starte byutviklingen omkring dagens lufthavnterminal. Dette er et område som lettere kan kobles sammen med eksisterende by- og boligområder, og er allerede betjent med kollektivtrafikk. Terminalbygget og kontrolltårnet skal bestå, og bli sentrale bygg i bydelens første byområde. Når dette første delområdet er bygd ut, vil man vurdere om de neste byområdene skal utvikles vestover eller østover.

Planens dokumenter er tilgjengelig på denne siden: Høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Hernes - Bodø kommune (bodo.kommune.no)