– Bærekraftslabene vil være steder for informasjon og inspirasjon for samarbeid. Her kan blant annet kommuner, næringsliv, frivillige organisasjoner, studenter, sosiale entreprenører og forsknings- og kompetansemiljøer løfte opp saker og problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling av Bodø og regionen, sier Marianne Bahr Simonsen prosjektleder for Smart Bodø.

Bakgrunnen for etableringen er at bærekraftsarbeidet lokalt forutsetter at kommunene legger til rette for og mobiliserer til samarbeid på tvers av byer, regioner, næringsliv, innbyggere og aktører som har virkemidler og interesse av å bidra.

– Kommunenes rolle som samfunnsutvikler er i endring. Vi er inne i en tid der FNs bærekraftsmål har posisjonert seg som noe hele samfunnet må forholde seg til. Dette ønsker vi nå å sette i system ved å etablere regionale bærekraftslaber som en slik arena for samarbeid og større muligheter både for frivilligheten, næringslivet og det offentlige til å gjennomføre sine initiativ knyttet til bærekraft, sier Simonsen.

Offentlig støtte
Fylkesrådet bevilget nylig to millioner kroner til arbeid med bærekraftslabene i Narvik, Bodø og Rana.

– Målet er å utvikle konsepter og ideer som gir bærekraftige liv, bolyst og arbeidsplasser for de tre byene og for de øvrige Nordlandskommunene, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland

– Skal vi nå målene vi har satt oss, både globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt, må fylker og kommuner være aktive parter med konkrete tiltak. Etablering av regionale bærekraftslaber er et slikt tiltak, og et viktig bidrag for å lykkes i bærekraftsarbeidet, sier Haukland.

I tillegg har Statsforvalteren bevilget penger til de tre kommunene til å etablere et bærekraftsnettverk i Nordland, som ved hjelp av digitale tvillinger skal utvikle nye former for planlegging, mobilisering og samarbeid på tvers for å nå bærekraftsmålene.

I tildelingsbrevet om finansieringen på 2,75 millioner fra Statsforvlateren er direktør Tom Cato Karlsen klar:

- Prosjektet har potensiale i seg til å favne over hele Nordland på litt sikt og Statsforvalteren finner det derfor naturlig å støtte et nettverkssamarbeid mellom de tre største kommunene i fylket som en viktig start.

At både Nordland Fylkeskommune og Satsforvalteren Nordland støtter samarbeidet er kommunene veldig fornøyde med:

- Der er en anerkjennelse som betyr mye for videre nettverkssamarbeid mellom Bodø, Rana og Narvik kommuner – og mye for videre arbeid med bærekraftig utvikling i alle kommunene i Nordland, sier Marianne Bahr Simonsen

3D-teknologi
Sammen skal kommunene blant annet bruke avansert 3D-teknologi til å planlegge hvordan byene kan blir smartere, mer effektive og mer bærekraftige.

- En del av Smart by-satsningen i Bodø Kommune er å bryte ned og visualisere de store målene satt av FN og gjøre de relevant for oss her i Bodø. Vi har brukt mye tid på å samle inn data om hvordan vi ligger an i Bodø, og dette er noe av det vi vil arbeide videre med i bærekraftslaben. Sammen med oss på laget har vi blant annet et fantastisk nettverk i GI ALT-nettverket som består av representanter fra lokalt næringsliv og Bodø Glimt.  Dette er en god start og et godt eksempel på hvordan vi her i Bodø kan jobbe konkret og sammen bidra til å nå de store overordnede globale målsettingene som FNs bærekraftsmål er avslutter Smart by-sjef Marianne Bahr Simonsen. 

Som samtidig oppfordrer andre interessenter til å ta kontakt med henne om de ønsker å være med.