Tor Gausemel Kristensen, prosjektleder i EU-prosjektene CityLoops og InduZero

Selv om Bodø er i besittelse av tung kompetanse, mener vi at er det nyttig å også benytte seg av ressurser fra andre steder i verden. Bodø er en by med høye ambisjoner om å være en pioner innen bærekraftig byutvikling. Gjennom deltakelse i EU-prosjekter får vi tilgang til en utrolig stor base med midler og kompetanse som kan støtte oss i å nå disse ambisjonene.

Gjennom prosjektet CityLoops har kommunen mottatt nærmere 10 millioner. Disse midlene er øremerket til utvikling, testing, og bruk av et sett med teknologiske og innovative verktøy som skal hjelpe oss med å ivareta en bærekraftig byutvikling. Disse verktøyene kopieres andre steder i Europa, som for eksempel Wien. CityLoops jobber blant annet for å ta i bruk digitale løsninger for å støtte kommunen i å ta informerte beslutninger, for innbyggerinvolvering, for grønne forretningsmodeller, og for bedre offentlige anskaffelser.

Bedre offentlige anskaffelser

Ifølge regjeringen kjøper offentlig sektor inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om 600 milliarder og rundt 16 prosent av Norges BNP. Dette betyr at offentlige innkjøp utgjør en ganske stor andel av nasjonal omsetning, noe som igjen betyr at bransjen har stor kundemakt. Denne makten kan utnyttes til å stille krav til, eller enda bedre - samarbeide med leverandører og påvirke dem til å praktisere mer miljøvennlig og bærekraftig.

Innbyggerinvolvering

Bodø kommune skal involvere innbyggere og næringsliv i de store byplanleggingsprosessene som foregår nå, og som skal foregå de neste 100 årene. Vi har arrangert Gjenbruksloopen de to siste årene. I disse arrangementene har skoleklasser blitt invitert til å komme med forslag til hvordan den nye bydelen kan se ut. Ny By Ny Flyplass vedrører også barn, og Barnekonvensjonen sier at alle barn har bli rett til å bli hørt i saker som vedrører dem. I dette arrangementet har barna fått anledning til å fysisk bygge sine modeller.

Bodø kommune jobber med å bli gode på dette, og CityLoops er en støttespiller. Gjennom CityLoops har vi gått gjennom hele kommunens regnskap, samt samarbeidet med masterstudenter for å kartlegge hvor god kommunen faktisk er på bærekraftige innkjøp. Når man vet dette, kan man iverksette tiltak for å bli enda bedre.

Gjenbruksloopen i 2020 (Foto: Re Innovasjon)

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi handler om å ikke klassifisere noe som helst som avfall. Det handler om å finne nye bruksområder for det vi tidligere har kalt avfall. Ressurser som kanskje ikke lenger skal brukes til sitt opprinnelige formål. Som en hangar på Hernes. CityLoops skal støtte, bistå og tilgjengeliggjøre verktøy til Ny By Ny Flyplass-teamet med å finne de beste måtene å gjenbruke de militære strukturene på det digre området vi snart får tilgang til.

Digital tvilling

For å hjelpe kommunen med byplanlegging, og for å teste hva som kan fungere og hva som kanskje ikke fungerer, har vi gjennom EU-midler finansiert et forskningsprosjekt sammen med Augment City i Ålesund. Dette prosjektet gir oss tilgang til en digital tvilling av Bodø. En digital tvilling er kort sagt en 3D-modell av hele Bodø kommune. Denne tvillingen av Bodø kan man eksperimentere med. For eksempel, hvordan hadde byen sett ut med en vindmøllepark? Hvordan vil den nye bydelens infrastruktur påvirke trafikken? Hvor vil det sannsynligvis være behov for flere omsorgshjem om 20 år? Hvordan vil den estimerte fremtidige havnivåstigningen påvirke strandsonene i Bodø? Hvordan kunne den nye bydelen sett ut etter innspill fra Bodøs befolkning? En digital tvilling kan vi «fôre» med data, gjøre mening ut av dataen, avdekke sammenhenger, gjøre simuleringer og forhåpentligvis bruke som bidrag til beslutningsgrunnlag.

Dette er noen eksempler på hvordan vi i Bodø kommune har hatt utbytte EU-midler. Sannsynligvis kommer vi til å fortsette å søke på EU-prosjekter – og bli enda bedre på det. Men vi skal kun finne utlysninger som støtter kommunens eksisterende prioriteringer. Problem før prosjekt – ikke prosjekt før problem. Vi skal ikke delta i prosjekter kun for å delta i prosjekter, men for at disse kan skape verdier for Bodø.