STIMULAB er en nasjonal stimuleringsordning som driftes av DOGA (Design og arkitektur Norge) og digitaliseringsdirektoratet med formål om å fremme innovasjon i offentlig sektor.

I dette prosjektet ønsker vi å finne gode tilnærminger til hvordan vi konkret kan jobbe med samskaping for å nå kommunens mål og ambisjoner. Vi må snu tankegangen i offentlig sektor fra å løse problemer for innbyggerne til å skape de beste løsningene sammen med dem.

I Bodø kommune skal vi utøve en tydelig og mestringsorientert ledelse for å motivere til økt innbygger- og brukermedvirkning, slik at vi kan styrke samfunnsdeltagelsen og tjenesteutviklingen. Vi skal gå dypere og mer systematisk inn i arbeid med innbyggerinvolvering og samspill mellom kommune, innbyggere, næringsliv og tredje sektor.

Vårt mål er å skape en by som lytter og involverer sine innbyggere slik at vi sammen kan møte noen av de samfunnsutfordringene som vil møte oss i årene som kommer, men også forbedre og effektivisere våre tjenester.

Metoden som skal brukes kalles tjenestedesign og kjennetegnes ved at den har en åpen og eksperimenterende tilnærming. Det er derfor ikke gitt på forhånd hva den konkrete leveransen i prosjektet vil være. Men vi vet at vi ønsker innbyggerstemmen med på laget og å utnytte samarbeidspotensialet i Salten. Prosjektet vil forhåpentligvis gi oss bedre kunnskap om å samskape med våre innbyggere, og gi innbyggerne våre bedre verktøy for å bidra med sin stemme.