ZEN – Zero emission neighbourhood

Vår ambisjon er at første byggeprosjekter i ny bydel skal være et nullutslippsområde.

Bodø kommune er en av ni pilotbyer i det nasjonale forskningssenteret for nullutslippsnabolag i smarte byer (FME ZEN). FME ZEN vil muliggjøre overgangen til et lavkarbonsamfunn gjennom å utvikle bærekraftige nabolag med null utslipp av drivhusgasser.

Som pilotby skal vi være en testarena for nye løsninger og kjente teknologier, når vi nå skal bygge, drifte og bruke nye nabolag for å redusere klimagassutslippene.

Hva jobber FME ZEN for?

For å jobbe mot nullutslippsområder skal vi:

 • Utvikle verktøy for å prosjektere og planlegge nullutslippsområder
 • Skape nye forretningsmodeller, roller og tjenester som bidrar til en fleksibel overgang til nullutslippssamfunnet
 • Utvikle kostnadseffektive og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier og konstruksjonssystemer
 • Utvikle teknologier og verktøy for å prosjektere og drifte energifleksible områder
 • Utvikle verktøy for å optimalisere lokale energisystemer og deres interaksjon med overordnede energisystemer
 • Utvikle ni nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret
   

Hva er et nullutslippsområde?
Et nullutslippsnabolag er et område som har null utslipp av klimagasser gjennom sitt livsløp. På et overordnet nivå handler det om å redusere klimafotavtrykket vårt. Det er et område som er kompakt, integrert og godt forbudet med omliggende bydeler. Klimagassutslipp, energi, effekt, innovasjon, økonomi og stedskvaliteter er viktige. Dette krever at vi jobber med planlegging og utvikling av byområder på en helhetlig måte og ser ting som transportbehov, hvordan vi produserer og bruker energi, bygg, materialbruk og bruk av arealer blant annet i sammenheng. 

FME ZEN har en budsjettramme på om lag 400 millioner kroner og ledes av NTNU og SINTEF. Gjennom senteret jobber vi blant annet sammen med andre kommuner, næringsliv, energiselskaper, statlige aktører og myndighetsorgan, rådgivningsselskaper og forskere for å planlegge, utvikle og drifte bærekraftige områder uten klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv.

Les mer om FME ZEN her.

CIRCULUS – Bærekraftig rensing og gjenbruk av betong

Ny by - ny flyplass - prosjektet har ambisiøse målsetninger knyttet til rensing og gjenbruk av masser internt på Ny by - ny flyplassområdet. Prosjektet er derfor partner i prosjektet «Circulus – Bærekraftig rensing og gjenbruk av betong».

Forurensede masser skal i størst mulig grad håndteres på stedet, da dette vil gi betydelige miljømessige og økonomiske gevinster. Circulus skal flytte betong oppover i avfallspyramiden og prosjektet er tett knyttet til de ambisiøse miljømålene i Ny by - ny flyplass - prosjektet. Prosjektet har som mål å gjenvinne 70% av betongmassene i området og har fokus på gjenbruk og resirkulering som gir økt verdiskapning. Målet er å nå 75% gjenbruk og gjenvinning av betongkonstruksjoner og 75% redusert energibruk. Miljø- og klimagevinster vil oppnås gjennom lavere forbruk av sement og nytt materiale, mindre utslipp og deponering, redusert påvirkning på omgivelsene (støy, støv).

Resultatene fra prosjektet vil ta oss nærmere flere av FNs bærekraftsmål. I prosjektet er hele verdikjeden representert noe som gjør at den sirkulære verdikjeden for betong blir ivaretatt.

Prosjektet er tungt lokalt og regionalt forankret, med en rekke bedriftspartnere og forskningspartnere fra regionen, samt støttet av Forskingsrådet.

Les mer om Circulus her.

CityLoops

Forskningsprosjekt CityLoops skal utvikle teknologiske verktøy og metoder for å øke graden av bærekraft og sirkulærøkonomi i Ny by - Ny flyplass - prosjektet. Det betyr i praksis, ivaretakelse og behandling av ressursene på det militære flyplassområdet, når vi skal rive, ta vare på og bygge i ny bydel.

Prosjektet skal kartlegge masser, trafikk, utslipp og avfall, samt se på verdier som øker sosial bærekraft og optimalisere praksisen av grønne innkjøp.

Horizon 2020
CityLoops er et Horizon 2020-finansiert forskningsprosjekt, som består av 28 akademiske og offentlige partnere, fordelt i sju ulike byer i Europa:

 • Bodø
 • Apeldoorn
 • Høje-Taastrup
 • Mikkeli
 • Porto
 • Roskilde
 • Sevilla

Byene har ulike prosjekter, men et felles mål – bidra til en mer sirkulær praksis i sine demonstrasjonsprosjekter og i sine byer. Demonstrasjonsprosjektet er prosjektet CityLoops-partneren skal søke å påvirke, samt være en ressurs for. I Bodø er Ny bydel demonstrasjonsprosjektet. I Bodø er vi tre partnere: Bodø Kommune (demonstrasjon manager), Nordlandsforskning (evaluerer og faglig ekspertise), og IRIS (fasilitetseier og faglig ekspertise).

Simulering av ulike metoder for gjenbruk av militære strukturer
Simulering av ulike metoder for gjenbruk av militære strukturer.

Det er utviklet 35 teknologisk-innovative verktøy som skal brukes i målet mot et mer bærekraftig samfunn. Partnerne i prosjektet skal dele erfaringer og verktøy med hverandre, og på den måten kan Bodø påvirke hvordan man kan praktisere bærekraftig og sirkulært ikke bare i Bodø og Norge, men også i resten av Europa.

Digital tvilling & innbyggerinvolvering
I Bodø prosjektet har vi utviklet et visualiseringsverktøy i 3D som forenkler og presenterer store mengder data, og identifiserer forbedringspotensialet og gir bedre beslutningsgrunnlag. I verktøyet kan man visualisere masser, materialer, strukturer, mengde, gjenbrukspotensiale og måle bærekraftsverdier. Den digitale tvillingen kan også bruker til å analysere data som viser utslipp, trafikk, boliger, arbeidsplasser, støy og temperaturer, samt idéer fra befolkningen. Disse elementene gjør at CityLoops også er en viktig del av Smart By-satsningen i Bodø.

Bodø By, utviklingsområdet og trafikksensorer.
Bodø By, utviklingsområdet og trafikksensorer.

Verktøy og metoder
I tillegg til 3D visualiseringsverktøyet, skal vi utvikle flere andre verktøy og metoder i prosjektet, blant annet:

 • Metoder for å rive strukturer på en måte som muliggjør at strukturens komponenter kan gjenbrukes i andre bygningsprosjekter.
 • Lage en rekke anbefalinger om hvordan grønne innkjøp kan optimaliseres. Det er en ambisjon at dette prosjektet skal sette en ny standard for hvordan en offentlig aktør kan stille krav til sine leverandører om bærekraft og sirkularitet.
 • Utviklet et verktøy for livssyklusanalyse som skal kunne kvantifisere effekten av handlingene som praktiseres, i hele verdikjeden fra riving, handtering av masser til transport.
 • Metoder for å hente inn store mengder data og evaluering av desse.

Les mer om CityLoops her.


B- Watersmart

Med forskningsprosjektet B-Watersmart skal Bodø bruke vann til å gjøre den nye bydelen mer økonomisk, sosial og økologisk bærekraftig.

Det skal forskes på to områder; slam og kloakk som materiale i biogass-anlegg som skal brukes til å varme opp husholdninger, og vannmålere som kan detektere lekkasjer på et tidlig tidspunkt.

B-Watersmart er et forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av EU, hvor seks kystbyer i Europa skal utvikle vannsmarte samfunn og økonomier;

 • Bodø
 • Alicante
 • Flanders
 • Lisboa
 • Øst Frisia
 • Venezia

De seks medlems-byene/-områdene har store ambisjoner om å løse ulike vannrelaterte utfordringer ved å utvikle og demonstrere innovative teknologiløsninger og organisasjonsløsninger.

I forskningsprosjektet fokuseres det på koblingen mellom teknologi og håndtering av vann, og kommunen har samlet en solid arbeidsgruppe med teknologibakgrunn: NTNU, Sintef, Krüger-Kaldnes, TechNI og Nordkontakt. 

Hva jobber B-watersmart med?
Prosjektet skal demonstrere lønnsomme og effektive løsninger for et vannsmart samfunn hvor alle tilgjengelige vannressurser, inkludert overflatevann, grunnvann, avløpsvann og prosessvann håndteres slik at vannknapphet og forurensing minimeres. Samtidig som det skal øke samfunnets motstandsdyktighet mot klimaendringer, generelle vann-relatert risiko og gjenbruk alle ressursene. 

I Bodø har vi to prosjekt:

Smarte vannmålere
Teste og demonstrere hvordan vi kan bruke IoT (internet of things) sammen med smarte vannmålere for å redusere lekkasjer og infiltrasjon. Ved å redusere lekkasjene på drikkevannsnettet reduserer vi også vann- og energiforbruket. Vi skal prøve ut i fullskala hvordan vi kan oppnå bedre resultat ved å overvåke både drikkevannsnettet og avløpsnettet med ulik sensorteknologi. Prosjektet skal også utvikle kostnadseffektive løsninger som sikrer smarte og effektive urbane vannsystemer for fremtiden.

Utnytte energi fra kloakk
Gjennomgang av teknologimuligheter for utnyttelse av energi fra avløpsvann/kloakk/slam via gassproduksjon, eller via forbrenning/varmeproduksjon til fjernvarmenettet. Vi skal undersøke hvilke systemer som har best kost-nytte og er mest vannsmarte ved relativt små slam-mengder. 

Les mer om B-watersmart her.