Ny bydel i Bodø

Ny bydel

Et område på 2900 dekar blir tilgjengelig for byutvikling når Forsvarets Hovedflystasjon legges ned, og dagens lufthavn flyttes. Det skal utarbeides en kommunedelplan for den nye bydelen (vedtak 2022).

Målet er å utarbeide en langsiktig plan som gir en ønsket utvikling og legger rammer for kommunens virksomhet og vekst. Kommunedelplanen skal gi de overordnede rammene for arealutviklingen i den nye bydelen i et langsiktig perspektiv (50-100 år). Kommunedelplanen har som mål å fastsette en forutsigbar og bærekraftig arealbruk for framtiden. Den skal tilrettelegge for boliger med gode bokvaliteter, næringsliv, sosial infrastruktur, handel av varierende omfang, grønnstruktur samt teknisk infrastruktur. Dette må gjøres uten å begrense mulighetene og fleksibiliteten for utformingen av delområder og løsninger i framtiden.

Les mer om kommunedelplanen for Hernes her.

Det nye bydelsområdet skal utvikles i tråd med FNs bærekraftsmål, Parisavtalen, nasjonale, samt kommunale mål innenfor klima og energi, og sirkulære forretningsmodeller innen alle sektorer skal legges til grunn. Bydelen skal ta høyde for den største delen av Bodøs fremtidige vekst i et langsiktig perspektiv.

Kommunedelplanen skal i hovedsak vise de større strukturene i ny bydel. Planen skal vise hvordan det overordnede nettverket for transport og grønnstruktur skal være. Den skal redegjøre for hvilke områder som skal ha hovedvekt på næring og hvilke som skal ha boligområder med hverdagsfunksjoner. Hovedstrukturene i kommunedelplanen vil definere delområder som siden blir områderegulert, og videre detaljregulert.

Som i resten av byområdene i Bodø skal utvikling av denne bydelen ha fokus på kompakt by der jobb, skole og andre dagligdagse gjøremål skal være i kort avstand til hjemmet. I tillegg skal det være kort vei til uteområder, parker og andre offentlige møteplasser. Boligprosjekter skal tilby et mangfold av boligtyper tilpasset ulike familiestørrelser og brukergrupper. Dette er med på å skape gode og trygge bomiljø, og det skal være attraktivt å forflytte seg i byområdene til fots, på sykkel eller kollektivt.

Den nye bydelen må ses i sammenheng, og kobles sammen, med eksisterende byområder og sammen skape en by basert på kompakt og bærekraftig byutvikling med fokus på nullutslipp, fornybare ressurser og energikilder. Boliger skal være skjermet for framtidige naturhendelser og byområdene skal ha soner skjermet mot vær og klimaendringer.

Kontaktpersoner

  • Irene Mathilde Skiri

    Prosjektsjef Ny by - Ny flyplass
    Se e-post
  • Kristoffer Larsen Seivåg

    Prosjektleder arealplan ny bydel/kommunedelplan
    Se e-post