Grønn fremtidsby i verdensklasse

grønn framtidsby

I den tiden vi er inne i nå, ser vi hvordan de store utfordringene knyttet til klimaendringer og tap av naturmangfold presser seg frem. Ny by – Ny flyplass-prosjektet gir en unik mulighet til å planlegge, bygge og utvikle en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i verdensklasse.

Utviklingen av det nye bydelsområdet i Bodø er et av Norges største utviklingsprosjekt, og utviklingen vil gå over flere tiår. Utviklingen av den nye bydelen skal oppfylle svært høye klima- og energiambisjoner, slik at vi for alvor kan ta skrittet inn i lavutslippssamfunnet. Det nye bydelsområdet skal utvikles med FNs bærekraftsmål i førersetet.

Veien inn i lavutslippssamfunnet
Innen 2050 må utslippene av klimagasser ned mot null. Hvis Norge skal klare sin del av denne jobben samtidig som vi skal ivareta dagens velferdssamfunn, vil det kreve en betydelig forandring. For å oppnå lavutslippssamfunnet innen 2050 kreves det omfattende strukturelle endringer i hvordan vi produserer og forbruker energi og produkter – omstilling til en sirkulær økonomi trekkes spesielt fram som en viktig premiss for å oppnå dette. Den nye bydelen planlegges slik at vi kan ta skrittet inn i lavutslippssamfunnet. Det innebærer blant annet å planlegge for:

 • energideling og samspill mellom bygg og energisystem
 • ressurseffektivitet med stort fokus på gjenbruk og gjenvinning av f.eks materialer, avfall og bygningskomponenter
 • lokal håndtering og gjenbruk av jord- og steinmasser
 • smart arealplanlegging med fokus på gående og syklende og nærhet til sentrale funksjoner
 • grønne og innovative mobilitetsløsninger
 • naturbaserte løsninger for å håndtere fremtidens klima, for eksempel styrtregn
 • flere grønne og blå uterom inn i byen, både for å ivareta naturmangfoldet, velvære og folkehelse og gjøre samfunnet robust mot klimaendringer
   

Samarbeid er nøkkelen
Bærekraftig utvikling av et helt område krever samarbeid. Her må både myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet samarbeide for at vi skal nå de høye ambisjonene for den nye bydelen. Motivasjon, engasjement og et felles kunnskapsgrunnlag hos alle involverte aktører i utviklingen av det nye bydelsområdet ser vi på som avgjørende om vi skal nå målene våre. Det store området skal bygges og utvikles over mange år. Derfor er det spesielt avgjørende med fokus på utvikling og innovasjon innen nullutslippsløsninger bygging, slik at vi minimerer utslippene fra bygg- og anleggsplassene.

Målene for en grønn bydel
Bodø kommune har følgende mål og ambisjoner for den grønne fremtidsbyen vår: 

 • Den nye bydelen skal være en grobunn og driver for bærekraft, med livsløpstankegangen, sirkularitet, gjenbruk og ressurseffektivitet til grunn.
 • Den nye bydelen skal utvikles som et lavutslippssamfunn, og det skal utvikles og etableres nullutslippsløsninger fra og med første byggetrinn innenfor nabolag, bygg og mobilitet.
 • Kompetanse, kapasitet og kunnskap fra forsknings-, innovasjon- og utviklingsprosjekter skal brukes strategisk og ligge til grunn for valgte løsninger og teknologier for å oppnå lavutslippssamfunnet. Den nye bydelen skal være et innovasjonsområde for utprøving og implementering av nye løsninger innen grønn mobilitet, fremtidsrettede energisystemer, gjenbruk etc.
 • Den nye bydelen skal være attraktiv å etablere seg i for innbyggere og næring gjennom å skape en felles grønn identitet
 • Prinsippene om sirkulærøkonomi skal ligge til grunn for hvordan ressurser, materialer og energi forvaltes og brukes i alle utbyggingsprosjekter i den nye bydelen

Kontaktpersoner

 • Irene Mathilde Skiri

  Prosjektsjef Ny by - Ny flyplass
  Se e-post
 • Kristoffer Larsen Seivåg

  Prosjektleder arealplan ny bydel/kommunedelplan
  Se e-post