Forsvarsbygg avsluttet tidlig 2021 miljøkartleggingen etter ni år med omfattende arbeid. Undersøkelsene gir et godt grunnlag for å rydde opp eiendommen, og etablere en ny bydel og ny lufthavn. 

Det har blitt tatt prøver av jord, vann, gress, mose, betong, sedimenter i kummer/bekker, betongprøver i overvannsnett og biotaanalyser av albusnegl, børstemark, krabber og fisk. Arbeidene er utført og dokumentert med bistand fra de eksterne leverandørene Golder, Norges geotekniske institutt og Multiconsult. 

Til sammen har det blitt gravd 562 sjakter og blitt etablert 22 miljøbrønner. Det har blitt tatt og analysert hundrevis av prøver i tillegg til en rekke andre tiltak. Undersøkelsene har bestått av: 

 • 562 sjakter/skovlpunkter 
 • 1517 jordprøver og 738 analyserte jordprøver 
 • 25 prøver av betong hvorav 15 analyserte 
 • 101 vannprøver fra sjakt 
 • 22 nye miljøbrønner 
 • 22 grunnvannsprøver 
 • 167 prøver fra overvann/bekker/sik 
 • 48 prøver fra sedimenter i kummer/bekker 
 • 7 prøver av gress/mose 
 • 39 biotaanalyser av albusnegl, børstemark, krabber og fisk 
 • 17 sedimentanalyser 
 • 8 betongprøver fra overvannsnett


Den påviste forurensningen  
I forbindelse med avslutningen av kartleggingsarbeidet er det utviklet et oversiktskart som viser resultatene. Her vises detaljert funn av poly- og perfluoralkylstoffer (PFAS) og i tillegg vises øvrig identifisert forurensning, klassifisert etter Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser for forurensning fra 1-5. Områdene med høyere tilstandsklasser skyldes hovedsakelig olje og tungmetaller. 

PFAS-forurensningen er i hovedsak knyttet til tidligere bruk av fluorholdig brannskum i forbindelse med flyplassvirksomhet og verkstedsdrift.  Det er behov for tiltak knyttet til PFAS-forurensningen på fire områder identifisert rundt brannstasjonen, brannøvingsfeltet og ved flykjørehuset. Denne forurensningen vil bli håndtert med særskilte tiltak. Behovet er primært grunnet uakseptabel spredning ut i sjøen.  

Øvrig identifisert forurenset grunn med PFAS inneholder generelt lave nivåer. Behovet for opprydding i annen type forurensning vil avhenge av hva de ulike områdene skal brukes til i fremtiden. 

Forsvarsbygg utarbeidet en tiltaksplan for sanering av PFAS-forurensningen som ble sendt Miljødirektoratet i 2018. Tillatelse fra Miljødirektoratet ble gitt i 2019. Se dokumentene nederst på siden.

Planen innebærer at mellom 70-80% av PFAS-forurensningen på flystasjonen skal fjernes.  Dette planlegges gjennomført i forbindelse med bygging av ny flyplass. Deler av massene med lave PFAS-verdier planlegges gjenbrukt i forbindelse med etablering av den nye flyplassen og nye bydelen.  
 

FAKTA PFAS:  
PFAS har tidligere vært brukt i brannskum, og er kjent forurensning på flyplasser over hele landet. 

 • PFAS står for per- og polyfluorerte alkylstoffer (hvor PFOS er en av mange stoffer) 
 • Har varme-, smuss- og vannavstøtende egenskaper, og ble tidligere brukt i brannskum, impregnering av klær og i ulike kokeredskaper 
 • I 2007 ble PFOS forbudt i Norge til bruk i brannskum, tekstiler og impregneringsmidler. Forsvarsbygg og Avinor har sluttet å bruke fluorholdig brannskum på sine flyplasser. 
 • PFAS er ikke akutt farlig, men kan over tid øke risikoen for negative helseeffekter.  
 • Fra juni 2014 ble PFOA strengt regulert i forbrukerprodukter som matemballasje, belegg i stekepanner og kokekar, skismurning 
 • Stoffene brytes ikke ned i naturen, og ligger som forurensning blant annet rundt flystasjoner (både sivile og militære) 
 • PFAS-enes spesielle egenskaper gjør opprydningsarbeider utfordrende 
 • Forsvarsbygg overvåker kontinuerlig mulig utlekking av PFAS-forbindelser ved alle Forsvarets flyplasser, og har god oversikt over kildene til forurensningen og hvordan stoffene spres med overflatevann eller grunnvann. Vi har løpende dialog med Miljødirektoratet, og jobber kontinuerlig med tiltaksplanene våre for å sikre mest mulig effektive tiltak.