Nordland fylkeskommune og Bodø kommune opprettet høsten 2020 et felles eid eiendomsutviklingsselskap. Frem til endelig utbyggingsvedtak og finansieringsplan for ny lufthavn er fattet i Stortinget og selskapets kapitaliseringsbehov er klart, vil selskapet ikke ha egne ansatte og vil ledes av et interimsstyre.  

Organisasjonsnummer: 926 186 345. 

Selskapets formål slik det fremgår av vedtektene: 
«Selskapets formål er kjøp, utvikling og salg av eiendom, i hovedsak frigitt ved flytting av Bodø Lufthavn, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet kan også drive bortfeste og utleie av egen eiendom.  

Selskapet skal drive på forretningsmessige vilkår og kan etablere datterselskaper alene eller i partnerskap med andre.  

Hovedelementene i Selskapets strategi skal være følgende:  

  • Helhetlig eiendomsutvikling, herunder planlegging av eide arealer i et langsiktig perspektiv  
  • Etappevis utvikling og salg av delområder/delprosjekter  
  • Helhetlig utvikling og planlegging av infrastruktur  
  • Bidra til oppfyllelse av de til enhver tid vedtatte mål og retningslinjer for planlegging av bydelen i Bodø bystyre, herunder kommunedelplan for ny bydel  
  • Selskapet skal bygge opp tilstrekkelig egenkapital slik at selskapet kan håndtere forpliktelser fra erverv av eiendommen, planlegge og gjennomføre utvikling av delområder samt utbygging av infrastruktur. Det skal ikke foretas utdelinger til aksjonærene så lenge gjennomføringen av Selskapets strategi krever nye investeringer/finansiering». 
     

Kontaktinformasjon

Styreleder
Thor Arne Tobiassen
+47 913 99 143
thor.arne.tobiassen@bodo.kommune.no