Organisering: 

 Organisering programsarbeid

 

Programmets målsettinger 

Overordnet felles effektmål: 

Utviklingen av tidligere Bodø hovedflystasjon, eksisterende Bodø lufthavn og nye Bodø lufthavn (alt. 1), skal bidra til høyest mulig verdiskaping for samfunnet.

Felles mål: 

 • Sikre en modell som fullfinansierer planlegging og bygging av ny lufthavn  
 • Sikre en modell for kostnadseffektiv og forutsigbar miljøopprydding som legger til rette for utvikling av ny by og ny lufthavn  
 • Sikre rammevilkårene for planlegging og bygging av en ny, moderne og smart lufthavn 
 • Ivareta forsvarssektorens behov  
 • Bidra til lokal og regional verdiskapning på kort og lang sikt  


Premisser (som er begrunnet i oppdragsbrev fra eierdepartement/oppdrag fra bystyret): 

 Avinor
 • Etablere en effektiv og lønnsom lufthavn med grunnlag for utvikling i et langsiktig perspektiv  
 • Sikre at egenandelen ikke overstiger egenandel utover alternativ 
Forsvarssektoren  
 • Avhende forsvarets eiendom ved Bodø flystasjon på den måten som gir det beste økonomiske resultatet for staten  
 • Bidra til god sivil etterbruk av eiendommen etter nedleggelsen av forsvarets aktivitet  
 • Ivareta Forsvarssektorens miljøoppryddingsansvar  
Bodø kommune  
 • Sikre arealer til langsiktig og smart byutvikling  
 • Sikre en økonomisk bærekraftig utbyggingsmodell som legger til rette for langsiktig byutvikling