Det finnes noen ganske hårete mål for reduksjon av klimagassutslipp i samfunnet. Både lokalt og nasjonalt – men gjennom Parisavtalen har vi faktisk forpliktet oss til å jobbe for å oppnå det såkalte lavutslippssamfunnet innen 2050. I lavutslippssamfunnet har vi redusert utslippene såpass mye til å motvirke skadelige virkninger av global oppvarming. Det innebærer at utslippene reduseres med 85-90 % av det de er nå.

Det er ikke enkelt å utvikle lavutslippssamfunnet, og spesielt ikke innenfor dagens bystrukturer, hvordan arealene utvikles og hvordan mobilitet planlegges. Lavutslippssamfunnet krever en at vi jobber med planlegging og utvikling av byområder på en helhetlig måte og ser ting som transportbehov, hvordan vi produserer og bruker blant annet energi, bygg, materialbruk og bruk av arealer i sammenheng. Å utvikle Hernes fra scratch gir oss en gullbillett til å prøve å tenke nytt rundt hvordan vi utvikler og bygger byen – for å treffe kravene til fremtidens lavutslippssamfunn. Samtidig har vi nettopp et ansvar til å gjøre dette. Utviklingen til Hernes skal skje over 50 – 100 år - og denne nye bydelen skal være med oss inn i – og kanskje også vise veien til - lavutslippssamfunnet.

Bærekraft er såpass viktig tema for utviklingen av Hernes at det får stor plass i plandokumentene våre. Vi har laget et eget overordnet miljøprogram som skal sørge for at de høye grønne ambisjonene ivaretas i hele planleggings- og utbyggingsløpet til bydelsområdet. I miljøprogrammet bestemmer vi målsettingene for naturmangfold, energi, håndtering av masser, sirkulærøkonomi, materialbruk og klimatilpassing av samfunnet. Klimagassutslipp i lavutslippssamfunnet henger nøye sammen med alle disse temaene. Hvordan vi forbruker og forvalter energi, materialer og andre ressurser har enormt mye å si for hvor miljøvennlige vi er. Vi planlegger en bydel hvor det skal være enklere og mer attraktivt å gjenbruke, gjenvinne i stedet for å bruke og kaste.

Hvordan bor vi i fremtidens lavutslippssamfunn? Lokal produksjon, lagring og deling med omgivelsene er stikkord. El-bilen blir en del av boligens energisystem og hjemmets batteri. Smarte styringssystemer løser mange av hjemmets utfordringer. Boligen din utveksler energi med naboen og nabolagene kobles sammen i nullutslippsnabolag.

Grønt er skjønt, og kjærkomment i bybildet! Det skal være sammenhengende, og brede korridorer av grønt og blått i den nye bydelen. Dette har flere funksjoner. Vi vet at prognosene for fremtidens klima er at vi får større og mer intense nedbørsmengder, og mer ekstremvær. Samfunnet vi bygger må være robust til å takle dette. Naturen er bedre på å håndtere overvann enn asfalt og betong. Med såkalte blågrønne strukturer i bybildet sørger vi for naturlig håndtering av overvann, vi legger til rette for natur og artsmangfold, og sist men ikke minst er slike områder kjempeviktige for folkehelsa – trivsel og rekreasjon blant befolkningen.

Dette er noen få av tankene som gjøres rundt den miljømessige biten av bærekraftig utvikling av den nye bydelen vår. Miljøprogrammet er på høring frem til 20. februar - gi dine innspill!