Søk på Klimamillionen her!

Hvorfor søkte dere Klimamillionen i 2022?
Fjuel Bodø AS søkte klimamillionen i fjor for å bidra til å realisere potensialet for bruk av landstrøm i Bodø Havn. Vi vil utvikle produkter og tjenester som gjør at skip bruker landstrøm i stedet for egne fossildrevne motorer når de ligger ved kai i Bodø.

Hva brukte dere tilskuddet på?
Vi har brukt tilskuddet på å jobbe med studie av priser og har startet opp med å se på prismodeller og er vi er nå i gang med dialog med rederier og fartøy for å få opp brukstiden på landstrømsanleggene. Det er viktig å fortsette jobben med å kontinuerlig utvikle relevante prissystem og markedskontakt. Dette er en jobb som vi gjør i tett samarbeid med Bodø Havn. 

Vi har også jobbet med insentiver som vil gjøre det attraktivt for skipene å bruke landstrøm. Bodø Havn har innført en miljørabatt på 20 % av kaivederlaget for fartøy som ligger på landstrøm mer enn 30 minutter. Vi har også jobbet med kalkulering av CO2 reduksjon som følge av skipenes omlegging til landstrøm.

Hva er grunnen til at andre bedrifter burde søke?
For å få fart på det grønne skiftet og bidra til reduksjon av klimagassutslipp for å nå klimamål, er det viktig at flere benytter seg av tilskuddsordninger for å sette fokus på mål og tiltak som fremmer dette. Tiltak for å nå klimamål kan være krevende for bedrifter og aktører å gjennomføre uten økonomisk støtte.
 

Hvor viktig er det med tilskuddsordninger som Klimamillionen? 
I et umodent marked som for eksempel land- og ladestrøm til skip er, er det viktig at tilskuddsordninger som klimamillionen til Bodø kommune blir videreført og styrket. Vi viser her til andre markeder som er umodne/i utvikling og det blir viktig med tilskudd for å få fart på markeder og løsninger som bidrar til grønn omstilling i praksis. Et eksempel her er kommende etableringer av ladeinfrastruktur til tungtransporten som sannsynligvis medfører de samme utfordringer på adferdssiden som vi har registrert for land- og ladestrøm for fartøy.

Søk på Klimamillionen her!