Hensikten med planen er å sikre overordnede rammer for hvordan den nye bydelen Hernes kan bygges og utvikles etter at ny flyplass er åpnet. Planen gir rammer for en bærekraftig og forutsigbar arealbruk for framtida i et 50-100-årsperspektiv. Målet er at hoveddelen av Bodøs vekst skal komme i bydelen Hernes.

Hovedside for planen finner du her.

Planen tilrettelegger for:

  • Byutvikling der det kan bygges boliger, arbeidsplasser, skoler, barnehager, institusjoner og det som vanligvis ligger i en bydel og med dagligdagse gjøremål i gangavstand. Store næringsarealer i nordvest for tyngre næringsvirksomhet og muligheter for et nytt havneavsnitt mot nord.
     
  • Store grøntområder i øst og sør for å sikre overvannshåndtering, rekreasjon og friluftsliv og bevaring av naturverdier. I tillegg bevares kulturverdier som anlegg, hangarer og andre bygninger fra den nedlagte flystasjonen.
     
  • Et nettverk av blågrønne strukturer er sikret i hele planområdet. Bodøsjøen-området øst for den tidligere flystasjonen, bevares som landbruksområde der kulturminner og kulturmiljøer sikres.

Rammene for utbygging av planområdet er et tenkt i et langt tidsperspektiv. Bodø legger med denne planen til rette for en byutvikling der vi «bygger byen innover igjen». Bodø sin langsiktige byplanlegging fører til at grønne ubebygde områder øst for Mørkved og nord for Løpsmark ikke bygges ut.

Flytting av flyplassen gir mange muligheter. Dette gir frigjøring av 500 dekar til nytt næringsareal. Gir mulighet for bygging av nytt havneavsnitt i nord. Gir en sammenhengende bydel med dagens sentrum. Det handler om byutvidelse og ikke en helt egen bydel avkoblet fra resten av byen. Gir korte avstander mellom Sentrum bydel og de nye utbyggingsområdene, noe som muliggjør gange og sykkel framfor bilbruk. Over 15000 innbyggere blir ikke lenger omfattet av gul flystøysone. Gir utvidelse av Bodø kirkegård. Ikke noe av dette er mulig uten flytting av flyplassen

Etter at F16 er flyttet fra Bodø, er det utarbeidet nye flystøysoner som gjelder for den sivile lufttrafikken på dagens flyplass. Selv om den militære aktiviteten er sterkt redusert, så omfattes i dag over 15000 innbyggere av støy i gul flystøysone. Her kreves det støytiltak ved nye boligprosjekter. Ved flytting av flyplassen til sørvest, vil nesten ingen boliger i bydelene Sentrum, Bodøsjøen, Alstad og Hunstad omfattes av støysonen. Innflyging og utflyging på den nye rullebanen vil skje over fjorden, og i tillegg til mindre støy, vil det også føre til en bedre inn- og utflyging til flyplassen. Utbygging av nye boligområder sør for dagens rullebane vil ikke være mulig fordi de kommer i gul flystøysone.

Planområdet er delt opp i flere utbyggingsområder. Delområdene skal bygges ut gradvis fra nord mot sør for å sikre sammenhengende infrastruktur med eksisterende bydel Sentrum. Det første området som planlegges bygd ut, er ved dagens terminalbygg. Næringsområdene i vest utvikles samtidig. Etter at planen er vedtatt, starter arbeidet med områdeplaner for de første utbyggingsområdene.

Ambisjonene for bydelen er store. En mobilitetsplan er utarbeidet og viser overordnede traseer for gange, sykkel, vei og gater. Hovedtraseen for fasevis utbygging av atkomstvei til ny lufthavn og hovedveier er sikret. Overordnet miljøprogram følger kommunedelplanen og gir føringer og ambisjoner innen miljø, klima og energi for utvikling og drift av den nye bydelen.

Bodø står foran en svært spennende periode for hvordan byen skal utvikle seg. Utvikling av et svært spennende og ambisiøst byutviklingsprosjekt trenger folk og arbeidsplasser. Det har gjennom flere år vært en bred medvirkning med byens befolkning og mange har ment mye om ny bydel. Nå er tida kommet til gjennomføring av løsningen som Stortinget har vedtatt. Vi har gjennom flere år hatt mot til å satse på byutviklingen. Jeg er optimist, og tror at satsing på framtida er det beste for Bodø og alle som glade i byen vår.