Denne utgaven av kompetanseforum hadde søkelys på energieffektivisering, -produksjon og – fleksibilitet, onsdag 16. november 2022.

Totalt var det 71 påmeldte deltakere.

Se video fra Kompetanseforum her:

Dette sto på programmet:

Energimarkedet

SKS Handel er en aktiv aktør innen krafthandel- og forvaltning og har bygget opp et profesjonelt miljø på Fauske. Administrerende direktør Jørgen Gunnestad kommer på besøk til Kompetanseforum for å fortelle om energimarkedet og hva vi kan forvente i årene som kommer, her i nord.

Nettkapasitet

Nettkapasitet vil bli essensielt i det grønne skiftet. Arva oppdaterer oss på dagens status og fremtidsutsikter, samt hvordan nye tariffer vil påvirke effektuttaket og hvordan en bør planlegge for effekt i fremtiden.  

Dragefossen: Hva er energieffektivisering? 

Det er to måter å løse dagens og fremtidige energiutfordringer på, enten å produsere mer kraft eller bruke mindre av den. Energieffektivisering pekes av flere ut som den raskeste måten å nå målene på. Cecilia Patriarca hos Dragefossen er utdannet i Bærekraftig Arkitektur med tekniske kompetanser innen energiløsninger i bygninger, LCA og sirkulær økonomi. Hun vil fortelle om muligheter som finnes og hvordan man kan gå frem for å iverksette energieffektiviseringstiltak.  

GK: Smart styring (Smarte bygg)

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Automasjon er hjernen i moderne bygg og sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler, med formål om å bidra til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med komfort for byggets brukere. Morten Sandvik i GK gir oss innsikt i hvordan dagens teknologi benyttes til optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader.

GNIST Arkitekter: Energieffektiv arkitektur

GNIST Arkitekter er lokalisert i Bodø og har som mål å skape arkitektur som er estetisk, samfunnsnyttig og miljøvennlig. Energieffektive bygg er avgjørende i det grønne skiftet. For å oppnå effektive og miljøvennlige bygg, kreves det en helhetlig planlegging av nye og eksisterende bygg, fra konseptutvikling til gjennomføring.

Asplan Viak: Energiplanlegging i et område – termisk og elektrisk

Asplan Viak leder innovasjonsprosjektet INTO-ZERO, hvor hovedmålet er å utvikle en ny og integrert prosess med tilhørende metodikk, verktøy og forretningsmodeller for planlegging og design av byer og områder med minimalt klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv. Vi får en presentasjon av verktøyet og eksempel på lokale energiløsninger der el og varme samspiller for å ta ned effekttoppene i høylastperioder.

Bodø kommune: Erfaringer med Bodøs største solcelleanlegg og varmepumper med energibrønner

Bodø kommune jobber kontinuerlig med å redusere energikostnadene i kommunale bygg. Dette omfatter investeringer i nye tekniske løsninger og energiproduksjon. Ole Arne Torsvik er ansvarlig for ENØK-tiltak i den kommunale bygningsmassen og vil fortelle mer om erfaringer med solcelleanlegg og varmepumper med energibrønner.

ENFO: Fleksibilitetsmarked; erfaringer fra NorFlex-prosjektet

Med Enfos flextools™ har du et komplett verktøysett for fleksibilitet på etterspørselssiden. Prosjektleder i ENFO, Mathias Herbert Rui, forteller mer om fleksibilitet som en løsning til utfordringene i energisystemet:

  • Hva er fleksibilitet?
  • Hvordan kan forbrukere få betalt for å styre strømforbruk smartere?
  • Hvilke muligheter finnes i dag?

Corponor: Energi i tidligfaseplanlegging; case iParken

iParken er Bodøs første grønne boligprosjekt med smarte, moderne og bærekraftige løsninger. Prosjektsjef i Corponor, Bernt C. Hargaut, deler erfaringer knyttet til planlegging og gjennomføring av prosjektets ambisjoner.

Panelsamtale
Programmet avsluttet med en panelsamtale med aktuelle problemstillinger knyttet til behov for samarbeid i det grønne skiftet, inkludert dialog og spørsmål fra øvrige deltakere i salen. 

Panelet besto av Tarjei Solvang (Arva), Rakel Hunstad (Bodø Energi), Jesper Brodersen (Bodø kommune), Bernt C. Hargaut (Corponor) og Ellisiv Løvold (Løvold Solution).