Frem til og med 2021 har nødvendig og komplett beslutningsgrunnlag blitt forberedt og utarbeidet. Herunder:

 • Enighet om arealfordeling mellom ny lufthavn og ny bydel.
 • Områdereguleringsplan for ny lufthavn er vedtatt i Bodø bystyre.
 • Regjeringen har besluttet utbyggingsalternativ for ny lufthavn.
 • Nødvendig avklaring ift fredede sheltere gjennomført.
 • Omfattende kartlegging av forurensing er gjennomført.
 • Godkjent plan for opprydding av PFAS. Les mer her.
 • Forsvarets fremtidige behov på ny lufthavn er avklart.
 • Det er oppnådd enighet om trase for tilførselsveg til ny lufthavn, inkl. trinnvis utbygging.
 • Forprosjektet for ny lufthavn er godkjent i Avinor
 • Ekstern KS2 (kvalitetssikring) på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Samferdselsdepartementet (SD) ble levert sommeren 2021. KS2 er en ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag, kostnadsoverslag og finansieringsplan. KS2 skal gjennomføres ved avslutning av forprosjekt, og før vedtak om bevilgning i Stortinget og oppstart av prosjektet.
 • Prosjektet er inne i Nasjonal transportplan (NTP) med statlig finansiering.
 • Stortinget vedtok utbygging og finansieringsplan i Statsbudsjett for 2022. Herunder statens bidrag til ny lufthavn, adkomstvei og flytting av redningshelikoptertjenesten, Avinors egenfinansieringsandel samt lokalt bidrag for kjøp av eiendommen. Statens andel skal komme først, og startbevilgning ble gitt for 2022.
 • Avinor har etablert byggherreorganisasjon for den nye lufthavna. 

Det ventes nå på oppstartbeslutning i Avinors konsernstyre. Bygging av ny lufthavn skal etter planen starte i 2023.

Når det gjelder ny bydel, er tidsperspektivet noe lengre siden utbyggingen ikke kan starte før dagens lufthavn er lagt ned. Planleggingen er likevel kommet langt:

 • Mål og retningslinjer for planlegging av ny bydel er vedtatt av Bodø bystyre (2018)
 • 3 nasjonale og internasjonale plan og arkitektmiljø har levert forslag til ny bydel med hovedstrukturer, inndeling og utbyggingsrekkefølge (2020)
 • Det er levert mulighetsstudie for Urban industri samt for Molo på Langstranda
 • Deltakelse i flere nasjonale og internasjonale FoUI-prosjekt med fokus på klima & energi og miljø & sirkulærøkonomi
 • Forslag til kommunedelplan har vært på høring, og vil vedtas av bystyret før sommeren 2022
 • Overordnet miljøprogram er utarbeidet og vil vedtas samtidig som kommunedelplanen
 • Det er utarbeidet flere delplaner for å forberede ny bydel, herunder mobilitetsplan, plan for blågrønne strukturer, teknisk infrastuktur m.v.
 • Et eiendomsselskap som skal ivareta utvikling og salg av området er etablert.

Avinor besluttet bygging av ny lufthavn 8. desember 2022. Samme dag besluttet Bodø bystyre kjøp av Hernes, ca. 3000 dekar byutviklingsområde som blir frigjort når Bodø lufthavn flytter.

Avtaler mellom staten v/Forsvarsbygg om salg av arealer til Avinor as og Bodø kommune ble signert mars 2023. 

Avinor inngikk avtale med PEAB Anlegg as med COWI og LNS as som samarbeidsparter om anleggsentreprisen. Kontrakten er en samspillskontrakt, og bygging skal etter planen starte mai 2024.

Når det gjelder ny bydel, er tidsperspektivet noe lengre siden utbyggingen ikke kan starte før dagens lufthavn er lagt ned. Forventet overtakelse av Hernes er innen utgangen av 2029. Planleggingen er likevel kommet langt:

 • Mål og retningslinjer for planlegging av ny bydel er vedtatt av Bodø bystyre (2018).
 • 3 nasjonale og internasjonale plan og arkitektmiljø har levert forslag til ny bydel med hovedstrukturer, inndeling og utbyggingsrekkefølge (2020).
 • Det er levert mulighetsstudie for Urban industri samt for Molo på Langstranda.
 • Deltakelse i flere nasjonale og internasjonale FoUI-prosjekt med fokus på klima & energi og miljø & sirkulærøkonomi.
 • Kommunedelplan for Hernes ble vedtatt av bystyret juni 2022.
 • Overordnet miljøprogram er utarbeidet og ble vedtatt samtidig som kommunedelplanen.
 • Det er utarbeidet flere delplaner for å forberede ny bydel, herunder mobilitetsplan, plan for blågrønne strukturer, teknisk infrastruktur m.v.
 • Arbeid med områdeplan for de to første utbyggingsområdene, Hernesmyra og Ytterhernes, er startet opp, og planene forventes vedtatt våren 2025.
 • Sammen med områdeplanene vil det bli vedtatt et kvalitetsprogram.
 • Et eiendomsselskap som skal ivareta utvikling og salg av området er etablert sammen med Nordland fylkeskommune – Nye Bodø Eiendom as.