Frem til og med 2021 har nødvendig og komplett beslutningsgrunnlag blitt forberedt og utarbeidet. Herunder:

 • Enighet om arealfordeling mellom ny lufthavn og ny bydel
 • Områdereguleringsplan for ny lufthavn er vedtatt i Bodø bystyre
 • Regjeringen har besluttet utbyggingsalternativ for ny lufthavn
 • Nødvendig avklaring ift fredede sheltere gjennomført
 • Omfattende kartlegging av forurensing er gjennomført
 • Godkjent plan for opprydding av PFAS. Les mer her.
 • Forsvarets fremtidige behov på ny lufthavn er godt avklart
 • Det er oppnådd enighet om trase for tilførselsveg til ny lufthavn, inkl. trinnvis utbygging
 • Forprosjektet for ny lufthavn er godkjent i Avinor, og detaljplanleggingsfasen påbegynt
 • Ekstern KS2 (kvalitetssikring) på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Samferdselsdepartementet (SD) ble levert sommeren 2021. KS2 er en ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag, kostnadsoverslag og finansieringsplan. KS2 skal gjennomføres ved avslutning av forprosjekt, og før vedtak om bevilgning i Stortinget og oppstart av prosjektet.
 • Prosjektet er inne i Nasjonal transportplan (NTP) med statlig finansiering
 • Stortinget vedtok utbygging og finansieringsplan i Statsbudsjett for 2022. Herunder statens bidrag til ny lufthavn, adkomstvei og flytting av redningshelikoptertjenesten, Avinors egenfinansieringsandel samt lokalt bidrag for kjøp av eiendommen. Statens andel skal komme først, og startbevilgning ble gitt for 2022.
 • Avinor har etablert byggherreorganisasjon for den nye lufthavna.

Det ventes nå på oppstartbeslutning i Avinors konsernstyre. Bygging av ny lufthavn skal etter planen starte i 2023.

Når det gjelder ny bydel, er tidsperspektivet noe lengre siden utbyggingen ikke kan starte før dagens lufthavn er lagt ned. Planleggingen er likevel kommet langt:

 • Mål og retningslinjer for planlegging av ny bydel er vedtatt av Bodø bystyre (2018)
 • 3 nasjonale og internasjonale plan og arkitektmiljø har levert forslag til ny bydel med hovedstrukturer, inndeling og utbyggingsrekkefølge (2020)
 • Det er levert mulighetsstudie for Urban industri samt for Molo på Langstranda
 • Deltakelse i flere nasjonale og internasjonale FoUI-prosjekt med fokus på klima & energi og miljø & sirkulærøkonomi
 • Forslag til kommunedelplan har vært på høring, og vil vedtas av bystyret før sommeren 2022
 • Overordnet miljøprogram er utarbeidet og vil vedtas samtidig som kommunedelplanen
 • Det er utarbeidet flere delplaner for å forberede ny bydel, herunder mobilitetsplan, plan for blågrønne strukturer, teknisk infrastuktur m.v.
 • Et eiendomsselskap som skal ivareta utvikling og salg av området er etablert.

Når kommunedelplanen for ny bydel er vedtatt juni 2022, vil arbeidet med første områdeplan for de første utbyggingsområdene starte opp. Innen overtakelse skal det være klart for oppstart av første delområde om alt går som planlagt.